Nedarbo socialinė išmoka

Sukurta 2023.12.06 / Atnaujinta 2023.12.22 21:51

Darbo ieškantis asmuo turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Norintieji gauti nedarbo išmoką turi užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje (toliau - UŽT), kurios sprendimu bus suteiktas bedarbio statusas, jeigu jie per paskutinius 30 mėnesių iki registracijos UŽT dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą. Skiriant nedarbo išmoką asmeniui, dirbusiam užsienyje, į nedarbo draudimo stažą įskaitomas tiek Lietuvoje, tiek – esant tam tikroms sąlygoms - užsienyje įgytas asmens nedarbo draudimo stažas. Taip pat vertinama užsienyje mokėtos nedarbo išmokos trukmė, jos mokėjimo pabaigos data ir registracijos Lietuvos UŽT data.

GRĮŽTANTIEMS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS, NORVEGIJOS, ISLANDIJOS, LICHTENŠTEINO, ŠVEICARIJOS

Asmenims, dirbusiems Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – valstybės narės), kurie buvo draudžiami nedarbo draudimu, kaip to reikalauja tos valstybės narės nacionaliniai teisės aktai, nedarbo išmokos skiriamos taikant ne tik Nedarbo socialinio draudimo įstatymą ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatus, bet ir ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus, kuriuose įtvirtinta pagrindinė taisyklė - nedarbo išmokas skiria kompetentinga valstybė (paskutinės darbo vietos valstybė), o kitose ES valstybėse narėse įgytas nedarbo draudimo stažas sumuojamas tuo atveju, jei paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis buvo įgytas Lietuvoje (bet yra ir išimčių).

Taip pat vadovaujamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-921 patvirtintu ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų bei prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimu, mokėjimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Jei nedarbo išmoką Jums paskyrė valstybės narės, kurioje buvo įgytas Jūsų paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis, kompetentinga įstaiga, Jums grįžus į Lietuvą ir užsiregistravus UŽT (per kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotame U2 dokumente nurodytą terminą), nedarbo išmoką ir toliau mokės (eksportuos) ją paskyrusi valstybė narė (paprastai eksportuoja 3 mėnesius). Lietuvoje pagal Lietuvos teisės aktus paskirta nedarbo išmoka bus mokama tik už laikotarpį, viršijantį kitos valstybės narės mokėtos nedarbo išmokos trukmę. Šiuo atveju skiriant nedarbo išmoką Lietuvoje bus:

 • sumuojami valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai, nereikalaujant paskutinio nedarbo draudimo laikotarpio Lietuvoje;
 • išmoka apskaičiuojama vertinant ir kitoje valstybėje narėje turėtas pajamas.

Jums nepasinaudojus teise gauti nedarbo išmoką valstybėje narėje, kurioje buvo įgytas Jūsų paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis, ir grįžus į Lietuvą bei užsiregistravus UŽT ir pateikus prašymą skirti nedarbo išmoką, išmoka bus skiriama pagal Lietuvos teisės aktus. Tokiu atveju:

 • kitoje valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai bus sumuojami, jeigu paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis bus įgytas Lietuvoje (paskutinis nedarbo draudimas (darbas ar draudimas valstybės lėšomis) turi būti Lietuvoje);
 • išmoka bus apskaičiuojama tik pagal Lietuvoje turėtas pajamas (kitoje valstybėje narėje turėtos pajamos nevertinamos).

Tačiau, jei paskiausio darbo metu gyvenote ar išsaugojote savo gyvenamąją vietą Lietuvoje (paskiausio darbo kitoje valstybėje narėje metu išsaugojote gyvenamąją vietą (interesų centrą) Lietuvoje; dirbote kitoje valstybėje narėje pasienio darbuotoju, dirbote sezoninį ar laikino pobūdžio darbą, dirbote pagal terminuotą darbo sutartį ir kita), skiriant nedarbo išmoką:

 • bus sumuojami valstybėje narėje įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai, nereikalaujant paskutinio nedarbo draudimo laikotarpio Lietuvoje;
 • išmoka bus apskaičiuojama vertinant kitoje valstybėje narėje gautas pajamas.

Teisei į nedarbo išmoką Lietuvoje nustatyti reikia pateikti ES valstybėse narėse įgytus nedarbo draudimo laikotarpius ir turėtas pajamas patvirtinančius dokumentusValstybėse narėse įgytus nedarbo draudimo (darbo) laikotarpius įrodo (patvirtina) tų valstybių kompetentingų įstaigų išduotas PD U1 dokumentas ar struktūrizuotas elektroninis dokumentas (toliau – SED) U002.

Kitoje valstybėje narėje turėtas pajamas patvirtina tų valstybių kompetentingų įstaigų išduotas SED U004.

SED U002 ir U004 dokumentai išduodami valstybių narių kompetentingų įstaigų prašymu, todėl dėl šių SED gavimo turite kreiptis į „Sodros“ skyrių arba prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui pateikti Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo, GDR8.

GRĮŽTANTIEMS IŠ JUNGTINĖS KARALYSTĖS

Skiriant nedarbo išmoką iš Jungtinės Karalystės (toliau – JK) sugrįžusiems asmenims, būtina nustatyti, ar asmuo patenka į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos susitarimo (toliau – Išstojimo susitarimas) taikymo sritį.

Išstojimo susitarimas taikomas asmenims, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • pereinamojo laikotarpio pabaigoje (iki 2020-12-31) ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui asmuo be pertraukų (ES valstybės narės ir JK sutarė, kad taikant Išstojimo susitarimą sąvoka „be pertraukų“ suprantama kaip ne ilgesnis nei 30 dienų terminas) buvo vienoje iš šio susitarimo 30 str. 1 d. nurodytų padėčių, kuri vienu metu apima tiek valstybę narę - Lietuvą, tiek JK;
 • nebuvote deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, 30 dienų terminas yra skaičiuojamas nuo kitos dienos pasibaigus darbo santykiams JK iki registracijos Lietuvos UŽT dienos;
 • buvote deklaravęs išvykimą iš Lietuvos, 30 dienų terminas yra skaičiuojamas nuo sugrįžimo į Lietuvą deklaravimo Lietuvos gyventojų registre dienos iki registracijos Lietuvos UŽT dienos.

Jeigu UŽT registravotės:

 • per 30 dienų nuo darbo JK pabaigos ar gyvenamosios vietos Lietuvos gyventojų registre deklaravimo arba turite nuolatinį (settled) arba laikiną (pre-settled) statusą JK, skiriant nedarbo išmoką:
  • bus sumuojami JK įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai nereikalaujant paskutinio nedarbo draudimo laikotarpio Lietuvoje;
  • išmoka bus apskaičiuojama vertinant JK turėtas pajamas. 
 • vėliau nei per 30 dienų nuo darbo JK pabaigos ar gyvenamosios vietos Lietuvoje deklaravimo dienos ir neturite nuolatinio (settled) arba laikino (pre-settled) statuso JK, skiriant nedarbo išmoką:
  • JK įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai bus sumuojami tik tuo atveju, jeigu paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis bus įgytas Lietuvoje (grįžus iš JK paskutinis darbas ar draudimas valstybės lėšomis turi būti Lietuvoje);
  • išmoka bus apskaičiuojama tik pagal Lietuvoje turėtas pajamas (JK turėtos pajamos nevertinamos).

Dokumentą apie Jums suteiktą galiojantį nuolatinį (settled) arba laikiną (pre-settled) statusą turite atsispausdinti iš JK migracijos tarnybos tinklapio ir jį „Sodros“ skyriui galite pateikti:

 • prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, pateikiant bendro pobūdžio prašymą arba kartu su prašymu tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių, įgytų kitoje valstybėje narėje, patvirtinimo, GDR8;
 • atvykę bei pristatę į „Sodros“ skyrių;
 • paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Išstojimo susitarimo nuostatos Jums netaikomos (į JK išvykote dirbti po 2020-12-31 ir neturite Jums suteikto galiojančio nuolatinio (settled) arba laikino (pre-settled) statuso JK), nedarbo išmoka Jums bus skiriama vadovaujantis ES ir JK Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolu dėl socialinės apsaugos koordinavimo: skiriant nedarbo išmoką bus sumuojami JK įgyti nedarbo draudimo laikotarpiai tik tuo atveju, jei paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis bus įgytas Lietuvoje. Nedarbo išmokos dydis bus apskaičiuojamas tik pagal Lietuvoje turėtas draudžiamąsias pajamas.

Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu Jums JK buvo paskirta nedarbo išmoka (nedarbo išmokas skiria tos šalies kompetentinga įstaiga, kurios teisės aktai asmeniui buvo taikomi paskiausiu metu), Lietuvoje skiriant nedarbo išmoką bus vertinama JK mokėtos nedarbo išmokos trukmė, jos mokėjimo pabaigos data ir registracijos Lietuvos UŽT data.

Informaciją, kaip gauti dokumentus apie Lietuvoje ar užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą rasite čia

Visą aktualią informaciją apie nedarbo išmoką rasite čia


Šaltinis: www.sodra.lt