Mokestis ir finansinė parama

Sukurta 2023.12.06 / Atnaujinta 2024.03.21 10:34

Neįstojus į valstybės finansuojamą studijų vietą, galima studijuoti savo lėšomis. Studijų kainą nustato pati aukštoji mokykla. Studentams yra galimybių gauti stipendijas ar kompensacijas už studijų kainą.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims.  Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą: Kontaktai dėl studijų kainos kompensavimo - Valstybinis studijų fondas (lrv.lt)

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: Valstybės remiamos paskolos - Valstybinis studijų fondas (lrv.lt)

STIPENDIJOS IR SOCIALINĖ PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS 

Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą, vadovaujantis nustatyta tvarka, administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir / ar socialinė išmoka:

 • stipendija skiriama vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos (stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu ~159,25 EUR per mėnesį);
 • socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (apytiksliai nuo 203 EUR iki 319 EUR). Studentas turi teisę gauti abiejų rūšių paramą.

Paraiškų teikimo paramai užsienio lietuviams gauti kalendorius:

 • pavasario semestrui: nuo sausio 23 d. iki vasaro 20 d.,
 • rudens semestrui: nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 30 d.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
 • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentas, norintis gauti paramą, turi:

 • nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
 • užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikti krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;
 • užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Sprendimą skirti paramą priima Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta komisija per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo pabaigos.

Paramą gavęs asmuo privalo Valstybiniam studijų fondui teikti apie save teisingus duomenis, informuoti fondą, jei pakeičia vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kt.

Stipendijos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu paramą gavęs asmuo nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų ar yra laikinai sustabdęs studijas.

KontaktaiKontaktai dėl paramos užsienio lietuviams - Valstybinis studijų fondas (lrv.lt)

KITOS STIPENDIJOS IR PARAMA

Geriausiai besimokantys aukštųjų mokyklų studentai gali gauti studijų stipendijas. Stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus – nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Studentams, kuriems nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, mokamos išmokos ir socialinės stipendijos.


Krašto apsaugos ministerija gali apmokėti studijų kainą ar jos dalį arba teikti paramą studentams, studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal krašto apsaugos ministro patvirtintame Krašto apsaugos sistemai reikalingų specialistų rengimo studijų programų sąraše esančią studijų programą. Daugiau apie studijų apmokėjimo ar paramos tvarką - čia.  Studijų programų, pagal kurias studijuojantiems studentams gali būti apmokama studijų kaina ar jos dalis arba teikiama parama, sąrašą, studijų tipą, apmokamos studijų kainos ar jos dalies ir teikiamos paramos dydžius, planuojamą studentų, kuriems ateinančiais studijų metais bus apmokama studijų kaina ar jos dalis arba teikiama parama, skaičių, atsižvelgdamas į Aprašo 2 punkte nustatytą atvejį, taip pat į krašto apsaugos sistemos specialistų poreikį ir finansines galimybes, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. tvirtina krašto apsaugos ministras.


Informacija apie paramą užsieniečių (įskaitant užsienio lietuvius) dalinėms (1-2 semestrų) studijoms Lietuvoje: Short-Term Studies in Lithuania (studyin.lt)


Parama studentams su negalia: finansinės pagalbos priemonės teikiamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas toliau nurodytas sąlygas.

 • jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
 • po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų (išskyrus aprašo 14.3 papunktyje numatytą atvejį):
  • pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal profesinių studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  • pagal trumpųjų studijų programą.

Finansinės pagalbos priemonės teikiamos, neatsižvelgiant į kitas neįgalaus studento gaunamas pajamas ir į tai, kurią studijų formą jis yra pasirinkęs.

Neįgaliems studentams, atitinkantiems aprašo reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;
 • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems jose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

Sprendimą dėl finansinės pagalbos priemonių skyrimo ar teikimo nutraukimo priima aukštoji mokykla, kurioje studijuoja neįgalus studentas.

Daugiau informacijos: Studentų su negalia rėmimas.

Kontaktai: Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tel. + 370 5 230 30 60, el. p. [email protected]

Lietuvių fondas (JAV) paramą skiria studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į studijų akademinius rezultatus, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir ypač už veiklą lietuviškoje bendruomenėje. Vadovaujantis LF gairėmis, stipendijos (iki 7 500 JAV dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio ir Lietuvoje šia pirmumo tvarka:

 1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams;
 2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose;
 3. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

LF nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia. (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia). Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.

Daugiau informacijos: Lietuvių Fondas | Iš kartos į kartą | Lemont, Illinois (lithuanianfoundation.org)