Priėmimas

Sukurta 2023.12.06 / Atnaujinta 2023.12.27 16:27

Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalingas vidurinis išsilavinimas. Organizuotas priėmimas vykdomas į trumposios ir pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijas ir į vientisąsias studijas. Į magistrantūros studijas priėmimą vykdo patys universitetai, į doktorantūros studijas – universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai.

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalyse, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, jei jie: yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai; turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių ES ir kitų EEE narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės; užsienio lietuviai.

Jei išsilavinimas įgytas užsienyje ir stojama į valstybės finansuojamą studijų vietą, stojantysis turi atlikti šiuos žingsnius:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, išdavimo ir pažymos dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (daugiau – dalyje „Akademinis pripažinimas“).
  • išsilavinimo pripažinimo nereikia nuo 2019 m. Latvijoje įgijusiems šias kvalifikacijas: Atestāts par vispārējo vidējo izglītību arba Diploms par profesionālo vidējo izglītību; nuo 2019 m. Estijoje įgijusiems šias kvalifikacijas: Gümnaasiumi lõputunnistus arba Kutsekeskhariduse lõputunnistus.

 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą, jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba, o stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos. Lietuvių kalbos įskaitą galima išlaikyti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedroje (išsamesnė informacija teikiama tel.: + 370 5 268 7214 ir + 370 5 268 7215 arba interneto svetainėje http://www.lsk.flf.vu.lt);
 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą (www.lamabpo.lt);
 • išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
 • iki numatyto termino prie savo prašymo pridėti kitus dokumentus:
  • lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
  • kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių arba prancūzų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis, arba kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų, rusų, vokiečių arba prancūzų kalba, įrodantį, kad  asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje (jei asmuo gyveno užsienyje ir vidurinį išsilavinimą grįžo įgyti į Lietuvą);
  • tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantį sertifikatą;
  • dokumentus, pagrindžiančius sporto ir kitus pasiekimus, už kuriuos gali būti pridedamas papildomas balas.

Daugiau informacijos:


Pagrindinės priėmimo į aukštąsias mokyklas procedūros vykdomos internetu. Jį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.

Priėmimas į valstybines ir privačias aukštąsias mokyklas skiriasi. Privatūs universitetai ir kolegijos gali nedalyvauti bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas.