Mokyklinis ugdymas

Sukurta 2023.12.06 / Atnaujinta 2024.03.19 09:29

Asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas.

Bendrojo ugdymo mokyklų tipai yra pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija:

  • pradinės mokyklos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programą;
  • progimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį arba pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir pradinio ugdymo programą;
  • pagrindinės mokyklos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas;
  • gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

Vaikas, grįžęs iš užsienio, į klases yra integruojamas pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti skiriama papildomų lėšų.

Užsienyje baigtą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį įvertina mokykla, į kurią kreipiasi mokinys (mokinio tėvai, globėjai), pageidaujantis tęsti mokymąsi Lietuvoje.  Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę asmenys gali būti priimami mokytis į klasę, kurioje mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai inicijavo geriau pasirengusių priimti į Lietuvą atvykstančius ar grįžtančius vaikus mokyklų tinklą (MOKYKLŲ TINKLAS).  Mokyklų tinkle dalyvaujančios mokyklos į Lietuvą grįžtančius vaikus priima pagal konkrečios savivaldybės nustatytą tvarką. Mokyklų tinklas neapima visų Lietuvos mokyklų, kurios šiuo metu dirba su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais. Iš užsienio atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą prašydama priimti vaiką. 

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kontaktai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, el.p. [email protected], tel. +370 700 55 250